The Tawakkal

Intipati Bajet 2023: 20 Inisiatif bagi Memperkasakan Sekuriti Makanan Negara.

Sekuriti Makanan

List Contents

Share this story

Bajet 2023 pertanian dibentuk hasil daripada pendekatan dan usaha secara konsultatif dan inklusif bersama  oleh pelbagai pemegang taruh.

Maka di atas iltizam tersebut, Bajet 2023 yang ditemakan sebagai “Keluarga Malaysia: Makmur Bersama”, seiring dengan agenda Bajet 2023 yang resposif, bertanggungjawab dan reformis serta ke arah memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan, kemakmuran ekonomi kecekapan perkhidmatan Kerajaan.

 

Baca juga artikel berkaitan : Pentingnya Penggunaan Teknologi dalam Pertanian 

 

Berikut adalah 20 inisiatif daripada kerajaan bagi memperkasakan sekuriti makanan negara:

1. Subsidi & Insentif Pesawah dan Nelayan

RM1.8 BILION (Harga padi, baja padi, benih padi sah, benih padi huma & insentif pengeluaran padi serta insentif tangkapan hasil nelayan)

 

2. Program Pelaburan Agrovest

Link: Manfaat pertanian Mof

RM250 JUTA (Penyediaan dana permulaan oleh Agrobank kepada syarikat pemula pertanian berteknologi moden)

3. Bantuan kepada Pesawah Padi

Bajet 2023 untuk pertanian untuk bantuan ini disasarkan RM228 JUTA (Bantuan khas kepada pesawah RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim kepada 240,000 pesawah

 

4. Menyokong Usaha Pertanian Lestari

RM56 JUTA (Peruntukan kepada MAFI untuk pelbagai inisiatif seperti pembangunan kelestarian agromakanan)

5. Skim Perlindungan Pertanian

Melindungi daripada sebarang risiko luar kawalan

6. Galakan Cukai bagi Projek Pengeluaran Bahan Makanan

Perlanjutan tempoh sehingga 2025 dan perluasan skop merangkumi projek pertanian moden berasaskan Controlled Environment Agriculture

7. Skim Pembiayaan Agrofood BNM

RM1 BILION (Untuk pengusaha agromakanan meningkatkan produktiviti)

 

8. Dana Pinjaman Kerajaan

RM10 BILION (Penyaluran dana oleh Bank Negara Malaysia kepada PKS bagi menggalakkan aktiviti automasi pendigitalan)

 

9. Jaminan Pembiayaan

RM9 BILION (Pembiayaan baharu kepada PKS oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan termasuk sektor agromakanan) untuk bajet 2023 untuk pertanian

 

10. Pelaburan GLC dan GLIC dalam projek Sekuriti Makanan

RM1.35 BILION (Peranan GLC dan GLIC sebagai nadi penggerak ekonomi negara)

 

11. Dana Impak untuk bajet 2023 untuk pertanian

RM200 JUTA (Fokus untuk meningkatkan pendapatan & produktiviti pekebun kecil)

12. Tabung Modal Pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia

RM100 JUTA (Pembiayaan bagi membantu koperasi mengembangkan industry agromakanan

 

13. Pemberian Elaun Modal Dipercepatkan dan Pengecualian Cukai Pendapatan 100%

Pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas perbelanjaan modal ke atas perbelanjaan modal bagi memacu produktiviti serta meningkatkan kecekapan melalui automasi dalam sektor pertanian yang mengadaptasi IR 4.0 pengusaha sistem reban tertutup.

 

14. Perlanjutan Insentif Cukai sehingga 2024 dan Pengecualian Cukai Pendapatan 100% bagi Syarikat Berstatus BioNexus

Meningkatkan produktiviti pertanian serta membangunkan pendekatan pertanian lebih mesra alam.

 

15. Projek Tenusu di Chuping, Perlis

RM80 JUTA

 

16. Program Pembangunan Semula Hasil Baharu

RM40 JUTA (Menggalakkan pekebun kecil meneroka pendapatan baharu selain getah seperti makanan jangka pendek)

 

17. Inisiatif Agropenjara

RM10 JUTA (Aktiviti pertanian bagi banduan, 70 hektar tanah penjara)

 

18. Program Mengoptimumkan Tanah Terbiar

Memanfaatkan tanah-tanah terbiar di bawah MAFI dan agensi yang berkaitan

 

19. Program Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia

Memberi fokus kepada galakan tanaman makanan rendah SSL seperti cili, halia & kobis.

 

20. Penyelenggaraan Jalan Pertanian Negeri

RM5.2 JUTA ( Perluasan skop MARRIS merangkumi kerja penyelenggaraan jalan pertanian negeri di bawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian)

 

 

#myDOA #bajet2023 #KeluargaMalaysia #MakmurBersama

Author